Algemene voorwaarden - Terms and Conditions

Terms and Conditions in English please check below

Inschrijving en inschrijvingsdatum
U kunt zich inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier bij een cursus op deze website.
Meer informatie en hulp bij het inschrijven: https://www.vu-eindhoven.nl/content/inschrijven-hoe-werkt-dat-explanation-registration-process Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst. U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van inschrijving.

Doorgang cursussen
Cursussen gaan door wanneer een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. U ontvangt een bevestiging van de start per e-mail, ten hoogste één week voor aanvang. Wanneer een cursus niet doorgaat, krijgt u daarvan uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus bericht.
Indien de cursus is volgeboekt wordt u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld en komt u op de wachtlijst. Als iemand afzegt, ontvangt u de bevestigingsmail dat u deel kunt nemen. Bij voldoende aanmeldingen voor een tweede parallelcursus proberen wij die te organiseren en houden wij u daarvan op de hoogte.

Wordt het minimum aantal deelnemers aan een cursus niet bereikt, dan heeft de Volksuniversiteit het recht de cursus te annuleren. Het cursusgeld, indien al betaald met iDeal, wordt in zo’n geval volledig gerestitueerd. Een incasso vervalt in dat geval.

Wanneer een les uitvalt door verhindering van een docent of de locatie krijgt u dat zo spoedig mogelijk te horen van ons of uw docent via e-mail. Bekijk dus uw mail voor u naar de les komt. Het kan ook zijn dat er een whatsapp-groep wordt aangemaakt en deze berichten daar geplaatst worden.
De uitgevallen les wordt in overleg met de docent ingehaald aan het eind van de cursus.

Verzuim van lessen door een cursist (wegens vakantie of ziekte) geeft géén recht op terugbetaling van het cursusgeld of het recht op een inhaalles.

Indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden die daartoe aanleiding geven, heeft de Volksuniversiteit het recht een cursus (tijdelijk) online voort te zetten.

Annulering van de cursus door de cursist moet schriftelijk of via e-mail gebeuren en kan kosteloos tot vier weken vóór aanvang van de cursus.
Bij annulering binnen vier weken tot twee weken voor aanvang van de cursus worden annuleringskosten van € 20,- in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus of nadat de cursus is gestart, is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Lesmateriaal
Lesmateriaal zoals boeken dient u zelf aan te schaffen, tenzij bij de desbetreffende cursus anders staat vermeld. Deze kosten zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen. Schaf boeken pas als u de bevestiging van de start van de cursus heeft gehad.
Docenten zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie over de lesboeken. Deze informatie wordt geplaatst op deze website bij de cursus.

Betaling
De wijze van betaling geschiedt door middel van een eenmalige machtiging of via iDeal, de keuze hiervoor kunt u maken bij inschrijving. Als een cursus van start gaat en u voor eenmalige incasso heeft gekozen, wordt na bevestiging van de cursus het cursusgeld van uw bankrekening afgeschreven. In de bevestigingsmail vindt u hier meer informatie over.
Bij de inschrijving voor een cursus verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld.
Voor het sturen van een (bedrijfs)factuur wordt € 20,- extra per persoon in rekening gebracht voor administratiekosten.

Per 1 januari 2020 gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
Annulering en restitutie
De wettelijke bedenktijd is 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. Wanneer de cursus binnen 14 dagen na de inschrijving begint, stemt u er mee in dat u afziet van de bedenktijd. 

Privacyreglement
Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de Volksuniversiteit Eindhoven, ten behoeve van cursisten, docenten en (vrijwillige) medewerkers en kan gevonden worden onderaan onze website.

Aansprakelijkheid
Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, ontstaan tijdens door de Volksuniversiteit georganiseerde activiteiten op al door haar gebruikte locaties.


Terms and conditions

Registration
You can register by completing the registration form on this website. Registration takes place in order of entry.
Help with registration can be found here: https://www.vu-eindhoven.nl/content/inschrijven-hoe-werkt-dat-explanation-registration-process

Start of courses
Courses start when there are sufficient participants. You will then receive a confirmation of the start by e-mail.
If there is insufficient participation the Volksuniversiteit has the right to cancel a course or the course will be adapted in length/number of lessons for the same course fee after consultation with the teacher
If a course is cancelled you will be notified at least 1 week prior to the start of the course.
If a course is fully booked you will be notified as soon as possible about the waiting list.
Absence at one or more lessons by a student (due to travel, vacation or due to illness) does not entitle the student to reimbursement of the course fee or the right to have a make-up lesson.

Cancellation must be in writing or via e-mail and is free of charge up to four weeks before the start of the course.
If you cancel within four weeks to two weeks before the start of the course, a cancellation fee of € 20,- will be charged.
If canceled within 2 weeks before the start of the course or after the course has started, the full course fee is due.

No refunds will be given once the course has started.

If there are unforeseen circumstances, the Volksuniversiteit has the right to (temporarily) change to online classes.

Please check your e-mail before leaving for the class. If a lesson is cancelled by the teacher or the location, the lesson will be rescheduled in consultation with the course teacher at the end of the course.

Teaching materials
Books and other materials the students have to buy themselves. These costs are not included in the course fee. Please wait for the confirmation of the start before you buy the books.

Payment
Courses require tuition fees to be paid by iDeal or via a one time debit of the course fee from your bank account after we confirmed the start. 
After registration you are obliged to pay the full amount of the course fee when you choose for debit from your bank account (automatische incasso).
For sending a company invoice we have to charge € 20, - per person for administration costs.

The following cancellation conditions apply from January 1st 2020:
Cancellation and refund
The legal cooling-off period is 14 days from the registration date. If the course starts within 14 days after registration, you agree that you do not want to change your mind.

Privacy regulations
These regulations apply to all processing of personal data within the Volksuniversiteit Eindhoven, for the benefit of course participants, teachers and (voluntary) employees. The privacy regulations can be found at the bottom of our website.

Liability
The Volksuniversiteit governing board cannot be held and is not responsible for damage to persons or property, nor for the loss of personal property during lessons, courses and activities organized by the Volksuniversiteit. 
By registering you agree to these general terms and conditions.

NOTE. Only the Dutch text is the most correct one. The English version has been supplied as an aid for people not understanding (sufficiently) Dutch.

Vragen, suggesties, opmerkingen en klachten
Hebt u een vraag, suggestie of opmerking over de gang van zaken betreffende de door de Volksuniversiteit regio Eindhoven (VUrE) georganiseerde activiteiten? Dit kan, waar het de lessen betreft, bijvoorbeeld te maken hebben met onvoldoende outillage van lokalen of gebrek aan voldoende leermiddelen. Meld u dit dan telefonisch aan mevrouw M. Vermeulen, directeur van de VUrE. (040 – 7820810). Uiteraard kunt u haar ook schriftelijk informeren via [email protected] .

De Volksuniversiteit Eindhoven kent daarnaast een klachtenprocedure. Deze ligt voor iedereen ter inzage op het kantoor van de VUrE. Deze is opgesteld conform de richtlijnen van de BNVU (Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten). 

Aan de informatie verstrekt op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.