Bestellijst

Geen bestellingen

Algemene voorwaarden

Terms and Conditions in English please check below

Inschrijving en inschrijvingsdatum
U kunt zich inschrijven door het invullen van het registratieformulier op onze website (inschrijvingsdatum). Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst.

Doorgang cursussen
Cursussen gaan door wanneer een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. U ontvangt dan een bevestiging per e-mail.
Wanneer een cursus niet doorgaat, krijgt u daarvan uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus bericht.
Indien de cursus is volgeboekt wordt u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

Wanneer lessen uitvallen krijgt u dat te horen van uw docent via e-mail. Deze lessen worden in overleg met de docent ingehaald aan het eind van de cursus.

Lesmateriaal
Lesmateriaal zoals boeken dient u zelf aan te schaffen, tenzij bij de desbetreffende cursus anders staat vermeld. Deze kosten zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen.

Betaling
Het cursusgeld moet bij vooruitbetaling worden voldaan. De wijze van betaling geschiedt door middel van een eenmalige machtiging of via iDeal.
Met de inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld.
Voor het sturen van een bedrijfsfactuur wordt € 20,- extra per persoon in rekening gebracht voor administratiekosten.

Annulering en restitutie (geldig tot 31 december 2019)
De wettelijke bedenktijd is 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum.
Wanneer de cursus binnen 14 dagen na de inschrijving begint, stemt u er mee in dat u afziet van de bedenktijd.

Annulering moet schriftelijk of via e-mail gebeuren en kan kosteloos tot twee weken vóór aanvang van de cursus.
Bij annulering binnen twee weken tot één week (7 dagen) voor aanvang van de cursus worden annuleringskosten van € 20,- in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus of nadat de cursus is begonnen, is het volledige cursusgeld verschuldigd.


Wijziging annuleringsvoorwaarden per 1 januari 2020

We brengen vanaf 1 januari een wijziging aan in de annuleringsvoorwaarden. De reden hiervan is dat we graag op tijd laten weten aan docenten en cursisten of een cursus van start kan gaan. De periode die daarvoor stond was te kort, namelijk één week voor de start. Dat passen we aan naar twee weken voor de start. Hieronder vindt u de aangepaste tekst die geldt vanaf 1 januari 2020.

Per 1 januari gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Annulering en restitutie
De wettelijke bedenktijd is 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. Wanneer de cursus binnen 14 dagen na de inschrijving begint, stemt u er mee in dat u afziet van de bedenktijd. 

Annulering moet schriftelijk of via e-mail gebeuren en kan kosteloos tot vier weken vóór aanvang van de cursus.
Bij annulering binnen vier weken tot twee weken voor aanvang van de cursus worden annuleringskosten van € 20,- in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus of nadat de cursus is begonnen, is het volledige cursusgeld verschuldigd.


Verzuim van lessen geeft geen recht op terugbetaling van het cursusgeld.

Wordt het minimum aantal deelnemers aan een cursus niet bereikt dan heeft de Volksuniversiteit het recht de cursus te annuleren. Het cursusgeld, indien al betaald of geïncasseerd, wordt in zo’n geval volledig gerestitueerd.

Privacyreglement
Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de Volksuniversiteit Eindhoven, ten behoeve van cursisten, docenten en (vrijwillige) medewerkers.

Aansprakelijkheid
Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, ontstaan tijdens door de Volksuniversiteit georganiseerde activiteiten.


Terms and conditions

Registration
You can register by completing the registration form on our website. Registration takes place in order of entry.

Courses
Courses take place if there are sufficient participants. You will receive a confirmation by e-mail.
If there is insufficient participation the Volksuniversiteit has the right to cancel a course or in consultation with the teacher the course will be adapted in length/number of lessons for the same course fee.
If a course is cancelled you will be notified approximately 1 week prior to the start of the course.
If a course is fully booked you will be notified as soon as possible about the waiting list.

Teaching materials
Books and other materials the students have to buy themselves. These costs are not included in the course fee.

Payment
Courses require tuition fees to be paid in advance. Payment will be made after we sent you a confirmation e-mail.
Payment of the course fees will be debited from your bank account before the beginning of the course.
You can also choose to pay by iDeal when you register for a course.
After registration you are obliged to pay the full amount of the course fee when you choose for debit from your bank account (automatische incasso).
For sending a company invoice we have to charge € 20, - per person for administration costs.

Cancellation and refunding (valid until December 31st 2019)
You can cancel your registration only through e-mail until two weeks before the course start date without extra costs.
If you cancel between 2 weeks and one week prior to the course start date you will be charged  € 20,- administration charge.
One week before the start of the course it is no longer possible to cancel and the full course fee is due.


Change of cancellation conditions as of January 1, 2020
We will make a change to the cancellation policy from 1 January. The reason for this is that we would like to let students know in time if a course can continue. The period before that was too short. We adjust that to 2 weeks. Below you will find the amended text that applies from 1 January 2020.

The following cancellation conditions apply from January 1st 2020:

Cancellation and refund
The legal cooling-off period is 14 days from the registration date. If the course starts within 14 days after registration, you agree that you do not want to change your mind.

Cancellation must be in writing or via e-mail and is free of charge up to four weeks before the start of the course.
If you cancel within four weeks to two weeks before the start of the course, a cancellation fee of € 20 will be charged.
If canceled within 2 weeks before the start of the course or after the course has started, the full course fee is due.


No refunds will be given once the course has started.

Failure to attend lessons gives no right to partial or full reimbursement of tuition.
If a lesson is cancelled, the lesson will be rescheduled in consultation with the course teacher.

Privacy regulations
These regulations apply to all processing of personal data within the Volksuniversiteit Eindhoven, for the benefit of course participants, teachers and (voluntary) employees.

Liability
The Volksuniversiteit governing board cannot be held and is not responsible for damage to persons or property, nor for the loss of personal property during lessons, courses and activities organized by the Volksuniversiteit
By registering you agree to the general terms and conditions.

NOTE. Only the Dutch text is the most correct one. The English version has been supplied as an aid for people not speaking (sufficiently) Dutch.

Vragen, suggesties, opmerkingen en klachten
Hebt u een vraag, suggestie of opmerking over de gang van zaken betreffende de door de Volksuniversiteit Eindhoven (VUE) georganiseerde activiteiten? Dit kan, waar het de lessen betreft, bijvoorbeeld te maken hebben met onvoldoende outillage van lokalen of gebrek aan voldoende leermiddelen. Meld u dit dan telefonisch aan mevrouw M.Vermeulen, directeur van de VUE. (040 – 7820810). Uiteraard kunt u haar ook schriftelijk informeren via directie@vu-eindhoven.nl.

De Volksuniversiteit Eindhoven kent daarnaast een Klachtenprocedure. Deze ligt voor iedereen ter inzage op het kantoor van de VUE. Deze is opgesteld conform de richtlijnen van de BNVU (Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten). Desgewenst kan contact opgenomen worden met dhr Jan Leijsen, secretaris van het bestuur.

Aan de informatie verstrekt op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.