Bestellijst

Geen bestellingen

Over ons

Missie Volksuniversiteit Eindhoven
De Volksuniversiteit Eindhoven wil een bijdrage leveren aan de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van individuele personen in de regio Eindhoven bij het verwerven van kennis en vaardigheden op velerlei terrein ongeacht de vooropleiding.

Activiteiten Volksuniversiteit Eindhoven
De Volksuniversiteit Eindhoven (VUE) biedt een diversiteit van activiteiten aan zoals cursussen, lezingen, workshops en excursies. Het (vreemde) talenonderwijs vormt het overgrote deel van de cursussen. Het cursusaanbod is breed van opzet, algemeen vormend en niet diplomagericht. Daarnaast worden cursussen aangeboden op het terrein van kunst en cultuur, mens en maatschappij en creatieve vaardigheden.  
De cursussen worden gegeven door gekwalificeerde docenten op diverse locaties in Eindhoven en zijn voor iedereen toegankelijk ongeacht leeftijd of vooropleiding. 

Een belangrijk aspect van het onderwijs aan de Volksuniversiteit is dat men zonder feitelijke verplichting maar wel vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid van docenten en cursisten ervaart dat ‘leren’ verrijkend en plezierig kan zijn.

Organisatie Volksuniversiteit Eindhoven
De Stichting Volksuniversiteit Eindhoven is een middelgrote Volksuniversiteit en heeft geen winstoogmerk; het bestuur bestaat uit 4 personen en de stichting heeft momenteel 3 medewerkers in dienst. De lessen worden verzorgd door circa 60 docenten, waarvan het merendeel werkt op ZZP en freelance basis. Gedurende het seizoen volgen circa 1600 cursisten een activiteit. Tot het seizoen 2019-2020 kent de volksuniversiteit zg.‘Vrienden van de VUE’ die voor een Vriendenbijdrage worden uitgenodigd 6 lezingen bij te wonen in het Academisch Genootschap.

Het bestuur:
Drs. V.J. Brenninkmeijer, voorzitter
Mr. T.C.T.M. Andriessen, vice-voorzitter
Mevr. M.A.J. Houben - van Dongen, secretaris
Drs. J.J.M. Leijsen, penningmeester

Medewerkers:
Mevr. M.H.G. Vermeulen, directeur
Mevr. R. Cañon López, adm. medewerker 
Mevr. W. Wijnen, adm. medewerker

Kantoor- en postadres Volksuniversiteit Eindhoven
Ons kantoor is gevestigd per 16 maart 2020 op
Kanaaldijk-Zuid 11, 5611 VA Eindhoven
Telefoon: 040-7820810
Bereikbaarheid: maandag  t/m donderdag van 10:00 - 12:30 uur
Website www.vu-eindhoven.nl
E-mail info@vu-eindhoven.nl

Rabobank NL45 RABO 0135 0640 82
BIC RABONL2U

Geschiedenis Volksuniversiteiten
Prof. dr. S.R. Steinmetz, oprichter van de eerste volksuniversiteit van Nederland in Amsterdam in 1913 en van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) in 1918, formuleerde onderstaande doelstelling in 1928:

De volksuniversiteit stelt zich ten doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van de inwoners van het Rijk der Nederlanden, ongeacht hun afkomst, hun religieuze of politieke overtuiging. Behalve door overdracht van informatie op gebieden der exacte en geesteswetenschappen ter vermeerdering van parate kennis, streeft zij naar dit doel door mogelijkheden te bieden tot verruiming van inzicht in geestelijke en kunstzinnige stromingen en in de maatschappelijke ontwikkeling, zulks ter bevordering van het zelfstandig denken en voelen en dienovereenkomstig zelfstandig handelen op grond van vrijwillig aanvaarde eigen verantwoordelijkheid. De volksuniversiteit beseft dat de individuele mens onverbrekelijk verbonden is met het geheel der menselijke samenleving. Zij wil derhalve de persoonlijke ontwikkeling van het individu stellen tegen de achtergrond van en in nauw verband met de maatschappij in al haar facetten. De volksuniversiteit streeft naar het bieden van kansen voor een voortdurende ontwikkeling van de persoon als individu en als lid van de menselijke samenleving in alle levensfasen.

Zijn drie uitgangspunten (neutraliteit, toegankelijkheid en breed aanbod) zijn nog altijd de pijlers waarop de volksuniversiteiten hun activiteiten ontplooien.

De Volksuniversiteit vindt haar oorsprong in Engeland in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een kleine groep wetenschappers maakte zich zorgen over de 'verborgen tweedeling in de maatschappij'. Een tweedeling tussen een kleine groep wetenschappelijk geschoolden en de grote groep 'van het volk', de groep van de onwetenden. Kennis en ervaring opgedaan binnen de universiteiten moesten ten dienste komen van de hele maatschappij.

Arnold Toynbee was het voorbeeld voor veel docenten en studenten van Oxford om in het Londense East End in de jaren '80 van de negentiende eeuw kennis te delen met arbeiders. Kennisoverdracht zonder druk van examens. Al snel volgden Duitsland, België en Denemarken dit voorbeeld.

Historie Volksuniversiteiten in Nederland
In Nederland was onder invloed van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen een andere kijk op armenzorg ontstaan: elk probleemgeval moest op zichzelf bekeken worden (individualisatie). In links-liberale kring pleitte men daarnaast voor meer invloed van de staat om een harmonische samenleving te bevorderen waarin ieder individu tot ontplooiing kon komen. Aan deze visie zaten twee kanten: enerzijds maakte men zich bezorgd over de wantoestanden onder de arbeidende bevolking, anderzijds vond men dat een 'verheven' arbeider een belangrijke factor in de economische vooruitgang zou betekenen.

Zo ontstaat in Amsterdam in 1913 de eerste Volksuniversiteit. Al snel volgen Groningen (1914), Tilburg (1915), Assen en Den Haag (1916), Rotterdam en Utrecht (1917). In 1918 richten 7 Volksuniversiteiten de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) op met als doel het intensiveren van de onderlinge samenwerking. 
Kort na de tweede wereldoorlog kent het Volksuniversiteitswerk een bloeiperiode: het aantal groeit naar 65. Met name talencursussen, speciaal voor (toekomstige) emigranten, waren erg populair. Langzamerhand komen Volksuniversiteiten losser te staan van de wetenschap.

In de tweede helft van de jaren vijftig komt de groei tot stilstand, onder andere onder invloed van de televisie en de vele vormen van vrijetijdsbesteding die ontstaan. In 1965 wordt de stagnatie doorbroken: Volksuniversiteiten gaan zich richten op maatschappelijke ontwikkelingen. Met steun van extra rijkssubsidie worden Nederlandse taalcursussen ontwikkeld voor gastarbeiders, speciale cursussen voor mensen met alleen lager onderwijs, alfabetiseringscursussen, cursussen op het gebied van de vrouwenemancipatie en daarnaast cursussen op het creatieve vlak.

Inmiddels bestaan er ongeveer 70 Volksuniversiteiten in Nederland. In totaal bereiken deze Volksuniversiteiten jaarlijks circa 150.000 cursisten. Het is echter moeilijk om een beeld te geven van 'De Volksuniversiteit in Nederland'. Daarvoor zijn de verschillen te groot: er zijn grote Volksuniversiteiten met duizenden cursisten per jaar zoals in  Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht; middelgrote Volksuniversiteiten, zoals in Arnhem, Tilburg, Groningen, Eindhoven en Breda en kleine Volksuniversiteiten, meestal gevestigd in kleinere steden en dorpen met enkele honderden cursisten.

Historie Volksuniversiteit Eindhoven
In 1927 kwamen de eerste Volksuniversitaire cursussen tot stand onder verantwoordelijkheid van het Nutsbestuur van het departement Eindhoven.

Na een voorspoedige start kwam er in 1932 een grote terugslag. De meeste cursussen mislukten bij gebrek aan deelnemers ten gevolge van de economische crisis. Op 1 juni 1938 ging de algemene ledenvergadering van het Nut  van ’t Algemeen akkoord met de verzelfstandiging van de Volksuniversiteit. De nu zelfstandige stichting onder voorzitterschap van dr. H.G. Mulder telde 535 leden in 1945. Een zeer memorabele rol bij de bloei van de Eindhovense Volksuniversiteit speelde mevrouw Wietske Boogaerdt-van Weerden. Zij nam in 1997 afscheid als secretaris van het bestuur nadat zij zich 35 jaar lang onafgebroken en belangeloos voor het wel en wee van de Volksuniversiteit had ingezet. De organisatie groeide en er kwam een medewerker in vaste dienst.

Vanaf 2001 had de Stichting de beschikking over een bescheiden kantoortje in Nuenen waarna in 2006 verhuisd werd naar de Tongelresestraat in Eindhoven. Inmiddels worden ieder jaar circa 200 cursussen georganiseerd, volgen circa 1600 cursisten een cursus en werken er meer dan 65 docenten bij de VUE. Tot 2013 is de VUE lid geweest van de BNVU.

In 2013 heeft de VUE haar 75-jarig bestaan gevierd.