Per categorie:


  Per soort:

FAQ

Contact

VUE nu ook op Facebook

Vacatures

In het seizoen 2017-18 organiseert de Volksuniversiteit opnieuw lezingen in het Academisch Genootschap. Gratis voor vriend(inn)en van de VUE.


Klik hier(boven) voor het programmaboekje als pdf [0.75 MB]Algemene voorwaarden

Inschrijving

 • U kunt zich inschrijven door het invullen van het registratieformulier op onze website. Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst.

Doorgang cursussen

 • Cursussen gaan door wanneer een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. U ontvangt dan een bevestiging per e-mail.
 • Wanneer een cursus niet doorgaat, krijgt u daarvan circa 1 week voor aanvang van de cursus bericht.
 • Indien de cursus is volgeboekt krijgt u zo spoedig mogelijk bericht.
 • Wanneer lessen uitvallen, worden deze in overleg met de docent later ingehaald.

Lesmateriaal

 • Lesmateriaal zoals boeken dient u zelf aan te schaffen, tenzij bij de desbetreffende cursus anders staat vermeld. Deze kosten zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen.

Betaling

 • Het cursusgeld moet bij vooruitbetaling worden voldaan. U betaalt pas wanneer de cursus door kan gaan en u daarvan een bevestiging heeft ontvangen. De wijze van betaling geschiedt door middel van een eenmalige machtiging.
 • Met de inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld.
 • Voor het sturen van een bedrijfsfactuur wordt 20,- per persoon in rekening gebracht voor administratiekosten.

Annulering en Restitutie

 • Annulering moet schriftelijk gebeuren en kan kosteloos tot twee weken vr aanvang van de cursus.
 • Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus wordt 20,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Wanneer de lessen begonnen zijn is restitutie van het cursusgeld niet meer mogelijk.
 • Verzuim van lessen geeft geen recht op terugbetaling van het cursusgeld.
 • Wordt het minimum aantal deelnemers aan een cursus niet bereikt dan heeft de Volksuniversiteit het recht de cursus te annuleren. Het cursusgeld, indien betaald, wordt in zon geval volledig gerestitueerd.

Privacyreglement

 • Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de Volksuniversiteit Eindhoven, ten behoeve van cursisten, docenten en (vrijwillige) medewerkers.

Aansprakelijkheid

 • Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, ontstaan tijdens door de Volksuniversiteit georganiseerde activiteiten.

GENERAL TERMS and CONDITIONS

Registration

 • You can register by completing the registration form on our website. The people, who register first for a course, will get a place.

Courses

 • Courses take place if there are sufficient participants. You will receive a confirmation by e-mail.
 • If there is insufficient participation the Volksuniversiteit has the right to cancel a course or in consultation with the teacher the course will be adapted in length/number of lessons and/or course fees.
 • If a course is cancelled you will be notified approximately 1 week prior to the commencement of the course.
 • If a course is fully booked you will be notified as soon as possible.

Teaching materials

 • Books and other materials the students have to buy themselves. These costs are not included in the course fee.

Payment

 • Courses require tuition fees to be paid in advance. Payment will be made after we sent you a confirmation e-mail.
 • Payment of the course fees will be debited from your bank account before the beginning of the course.
 • After registration you are obliged to pay the full amount of the course fee.
 • For sending a company invoice we have to charge 20, - per person for administration costs.

Cancellation and refunding

 • You can cancel your registration through e-mail until two weeks before the course start date without extra costs.
 • If you cancel during the 2 weeks prior to the course start date you will be charged a 20 euros administration charge.
 • No refunds will be given once the course has started.
 • Failure to attend lessons gives no right to partial or full reimbursement of tuition.
 • If a lesson is cancelled, the lesson will be rescheduled in consultation with the course teacher.

Privacy regulations

 • These regulations apply to all processing of personal data within the Volksuniversiteit Eindhoven, for the benefit of course participants, teachers and (voluntary) employees.

Liability

 • The Volksuniversiteit governing board cannot be held and is not responsible for damage to persons or property, nor for the loss of personal property during lessons, courses and activities organized by the Volksuniversiteit
 • By registering you agree to the general terms and conditions.

NOTE. Only the Dutch text is the most correct one. The English version has been supplied as an aid for people not speaking (sufficiently) Dutch.

Vragen, suggesties, opmerkingen en klachten

 • Hebt u een vraag, suggestie of opmerking over de gang van zaken betreffende de door de Volksuniversiteit Eindhoven (VUE) georganiseerde activiteiten? Dit kan, waar het de lessen betreft, bijvoorbeeld te maken hebben met onvoldoende outillage van lokalen of gebrek aan voldoende leermiddelen. Meld u dit dan telefonisch aan mevrouw H. van Spaendonck, Directeur van de VUE. (040 7820810). Uiteraard kunt u haar ook schriftelijk informeren.
 • De Volksuniversiteit Eindhoven kent daarnaast een Klachtenprocedure. Deze ligt voor iedereen ter inzage op het kantoor van de VUE. Deze is opgesteld conform de richtlijnen van de BNVU (Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten). Desgewenst kan contact opgenomen worden met mevrouw L. Evers, secretaris van het bestuur.
 • Aan de informatie verstrekt op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.

Op deze site kunnen links staan naar externe sites. Hoewel er steeds zal worden geprobeerd de betrouwbaarheid van die sites te bekijken betekent een link dus niet dat de Volksuniversiteit Eindhoven verantwoordelijk is voor die andere sites of (volledig) met de inhoud instemt. Dit geldt ook voor eventuele sites waar bestellingen kunnen worden geplaatst. Het blijft de verantwoordelijkheid van bezoekers van deze site om zelf andere sites te beoordelen en daar wel of niet gebruik van te maken.


Bij eventuele minder plezierige ervaringen met deze externe sites wordt het wel op prijs gesteld dat u een e-mail bericht stuurt naar de Webmaster zodat zo nodig een link kan worden verwijderd. Mail dan naar: webmaster@vu-eindhoven.nlNieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail:    

For English text click here.