Klachten / complaints

English translation: see below

Klachtenregeling Stichting De Eindhovense Volksuniversiteit

De Eindhovense Volksuniversiteit streeft ernaar om alle activiteiten goed te laten verlopen, maar toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de gang van zaken en daarover een klacht wilt indienen. Deze klachtenregeling geeft aan hoe in dat geval te handelen.

Indien de klacht een docent betreft is het wenselijk dat u hierover eerst met de betreffende docent in gesprek gaat. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de contactpersoon van de Eindhovense Volksuniversiteit, mevrouw Mirjam Vermeulen (email: [email protected]; postadres: Kanaaldijk-Zuid 11, 5611 VA Eindhoven). Op een ingediende klacht ontvangt u binnen twee weken (vakantieperioden niet meegerekend) een ontvangstbevestiging dan wel een inhoudelijke reactie. De klacht wordt door de directeur behandeld. Uitgangspunt is dat de klacht binnen 4 weken na ontvangst schriftelijk wordt afgehandeld. Indien er omstandigheden zijn, waardoor de klachtbehandeling langer duurt, wordt u hierover binnen deze termijn geïnformeerd. Een klacht met een spoedeisend karakter zal zo snel mogelijk worden behandeld.

Het antwoord op de klacht omvat in elk geval:

het resultaat van ingewonnen advies dan wel commentaar van betrokkene(n);
overwegingen die tot de conclusie leiden;
conclusie;
en de wijze van verdere afdoening.
Indien naar uw oordeel de afdoening van de klacht niet naar wens is verlopen, is beroep bij de klachtencommissie mogelijk. Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend. De klachtencommissie bestaat uit twee leden van het bestuur van de Eindhovens Volksuniversiteit. Het beroep kan worden ingediend via de directeur van de Eindhovense Volksuniversiteit. Van het ingediende beroep ontvangt u binnen twee weken (vakantieperioden niet meegerekend) een ontvangstbevestiging. Uitgangspunt is dat het beroep binnen zes weken na ontvangst schriftelijk wordt afgehandeld. Indien er omstandigheden zijn, waardoor de behandeling langer duurt, wordt u hierover binnen deze termijn geïnformeerd. De uitspraak op het beroep omvat in elk geval het oordeel van de klachtencommissie over de hiervoor genoemde onderdelen van het antwoord op de klacht.

*English translation, see below*

Complaints procedure Volksuniversiteit Eindhoven

The Eindhoven Volksuniversiteit strives to ensure that all activities run smoothly, but you may still be dissatisfied with the way things are going and you want to submit a complaint about it. This complaints procedure indicates how to act in that case.
If the complaint concerns a teacher, it is desirable that you first discuss this with the relevant teacher. If this does not lead to a solution, you can submit a written complaint to the contact person of Eindhoven Volksuniversiteit, Ms. Mirjam Vermeulen (email: [email protected] ; postal address: Kanaaldijk-Zuid 11, 5611 VA Eindhoven).

You will receive a confirmation of receipt or a substantive response to a submitted complaint within two weeks (not including holiday periods). The complaint is handled by the director.

The starting point is that the complaint will be dealt with in writing within 4 weeks of receipt. If there are circumstances that make the complaint handling longer, you will be informed within this period. An urgent complaint will be dealt with as quickly as possible.

The answer to the complaint includes in any case:
​* the result of advice obtained or comments from the person (s) involved;​
​* considerations leading to the conclusion;
* conclusion;
* method of further settlement.

If, in your opinion, the settlement of the complaint has not been satisfactory, an appeal to the complaints committee is possible. The appeal must be submitted in writing. The complaints committee consists of two members of the board of Volksuniversiteit Eindhoven. The appeal can be submitted via the director of the Volksuniversiteit Eindhoven.
You will receive a confirmation of receipt of the submitted appeal within two weeks (excluding holiday periods). The basic principle is that the appeal must be dealt with in writing within six weeks of receipt. If there are circumstances that make the treatment longer, you will be informed within this period. The decision on the appeal in any case includes the opinion of the complaints committee on the aforementioned parts of the answer to the complaint.