Privacyreglement

Privacyreglement
Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de Volksuniversiteit Eindhoven, ten behoeve van cursisten, docenten en (vrijwillige) medewerkers. Alle persoonsgegevens die wij van onze cursisten ontvangen, worden door Stichting Volksuniversiteit Eindhoven opgeslagen in onze cursistenadministratie (het bestand). Volksuniversiteit Eindhoven verwerkt deze gegevens ten behoeve van aanmeldingen voor cursussen, om cursisten en docenten te informeren over hun cursus en om hen een nieuw cursusprogramma toe te sturen. Ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de wijze waarop de gegevens gebruikt worden en door wie deze kunnen worden bewerkt en geraadpleegd, vastgelegd in een privacyreglement. 

PRIVACYREGLEMENT VAN DE STICHTING VOLKSUNIVERSITEIT EINDHOVEN m.b.t. het beheer van persoonsgegevens

1. Doelstelling van het bestand
Het bestand beoogt al die gegevens die noodzakelijk zijn om cursisten in te schrijven voor een activiteit bij de Volksuniversiteit Eindhoven te verzamelen en beschikbaar te maken voor gebruik door de administratie en de docenten van de Volksuniversiteit. Het bestand dient mede om cursisten te informeren over de cursusactiviteiten van de Volksuniversiteit Eindhoven.

2. Categorieën personen, opgenomen in het bestand
Het bestand bevat uitsluitend gegevens van cursisten, oud-cursisten en personen/bedrijven die hebben aangegeven dat zij geïnteresseerd zijn in het cursusaanbod van de Volksuniversiteit Eindhoven.

3. Opgenomen gegevens en de wijze van verkrijgen
Het bestand omvat de volgende persoonsgegevens voor de personen genoemd bij nr. 2: achternaam, voorletters, voornaam (zo mogelijk), adres e huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s) overdag, mobiel nummer, mailadres (zo mogelijk), geslacht, geboortejaar (zo mogelijk), rekeningnummer, nationaliteit voor NT2 (indien nodig). De digitale gegevens zijn uitsluitend in te zien na het gebruik van een wachtwoord. De fysieke gegevens (voor zover fysiek aanwezig) worden in afgesloten kasten bewaard. Alleen bevoegd personeel heeft toegang tot deze kasten. De persoonsgegevens worden verkregen door verstrekking door de betrokkene (of na machtiging door betrokkene).

4. Functioneren van het bestand
Het bestand wordt in opdracht van de directeur van de Volksuniversiteit Eindhoven en de door deze aangewezen medewerkers gebruikt. De in het bestand opgenomen gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de bij nr. 1  van dit reglement omschreven doelstelling.

5. Toegang tot het bestand
Toegang tot (gegevens uit) het bestand hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun opgedragen werkzaamheden: de directeur, de administratief medewerkers, de docenten, de systeembeheerder.

6. Verstrekking van gegevens aan derden
Uit het bestand worden geen gegevens aan derden verstrekt, tenzij zulks voortvloeit uit het doel van het bestand;
- dit wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift;
- dit geschiedt met toestemming van de betrokkene;
- instanties met een publiekrechtelijke taak daarom verzoeken. 
De verstrekking van gegevens blijft achterwege voor zover uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift geheimhouding geboden is.

7. Bewaring en vernietiging van de gegevens
Indien er gedurende de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar geen contact tussen de betrokkene en de Volksuniversiteit Eindhoven is geweest, worden de persoonsgegevens vernietigd. 

8. Recht op inzicht op verwerking, inzage en afschrift
De betrokkene kan zich tot de Volksuniversiteit Eindhoven wenden met het verzoek om inzage in de geregistreerde gegevens. De Volksuniversiteit Eindhoven geeft binnen 4 weken na indiening van het verzoek inzage.De betrokkene krijgt inzage in het bestand voor zover het betreft de gegevens die op de betrokkene betrekking hebben. Desgewenst wordt hem een afschrift van de door hem gevraagde gegevens ter beschikking gesteld.Inzage wordt slechts verleend en afschriften worden slechts verstrekt na een aan de directeur gericht verzoek. De Volksuniversiteit Eindhoven eist dat de identiteit van de verzoeker door medewerkers van de Volksuniversiteit onomstotelijk kan worden  vastgesteld. Een afwijzende beslissing wordt met redenen omkleed.

9. Correctierecht
De betrokkene heeft het recht om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming te vragen van de gegevens die over de betrokkene zijn opgenomen in het bestand, indien hij/zij van oordeel is dat de opgenomen gegevens onjuist of onvolledig zijn of, gezien de doelstelling van het bestand niet ter zake doende, dan wel in strijd met deze regeling zijn opgenomen of niet verwijderd. Het verzoek tot correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens wordt schriftelijk ingediend bij de directeur van de Volksuniversiteit Eindhoven. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. De beslissing van de directeur op het verzoek wordt verzoeker binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek medegedeeld. De Volksuniversiteit Eindhoven draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. Een afwijzende beslissing is met redenen omkleed.

10. Beroep
Indien de Volksuniversiteit Eindhoven weigert aan een verzoek om inzicht, inzage, afschrift, afscherming of correctie te voldoen, kan de verzoeker op grond van de Algemene Verordening gegevens bescherming, zich tot de arrondissementsrechtbank Oost-Brabant te Eindhoven wenden, met het schriftelijk verzoek de Volksuniversiteit Eindhoven te bevelen alsnog aan dat verzoek te voldoen. Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen 6 weken nadat de afwijzende beslissing van de verantwoordelijke is ontvangen. Indien de verantwoordelijke niet binnen de in nr. 8 en nr. 9 gestelde termijnen heeft geantwoord, moet het verzoekschrift worden ingediend binnen 6 weken na die termijnen. De verzoeker kan zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met de verantwoordelijke. In dat geval kan het verzoekschrift nog worden ingediend nadat de verzoeker van de Autoriteit Persoonsgegevens bericht heeft ontvangen dat zij de behandeling van de zaak heeft gestaakt, doch uiterlijk tot twee maanden na dat tijdstip.